“Talumpati sa Gettysburg” ni Abraham Lincoln

Tungkol sa Talumpati:

Isa sa mga pinakakilalang talumpati ni Abraham Lincoln ay ang “Gettysburg Address,” at ito ang pinakakilala sa kasaysayan ng Amerika.

Binigkas niya ito noong Nobyembre 19, 1863, nang maitayo ang pambansang libingan ng mga sundalo sa Gettysburg, Pennsylvania at nang nailipat ang mga labi ng mga sundalo sa libingang iyon. Sa kanyang talumpati, ipinaalala ng Pangulo ng Amerika sa mga tao ang nangyari noong ideklara ng kanilang ninuno ang Estados Unidos bilang isang bansa at ang pagsisikap ng mga nangamatay na sundalo na ipagtanggol ito. Ginamit ni Pangulong Lincoln ang mga bagay na ito upang ituro sa mga tao ang halaga ng pagmamahal sa kalayaan at sa bayan.

Talumpati sa Gettysburg

Nobyembre 19, 1863

Walumpu’t pitong taon ang nakalipas nang dinala ng ating mga ninuno sa kontinenteng ito ang bagong bansa, na inilihi ng Kalayaan, at inialay sa panukala na lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay.

Ngayon tayo ay abalang-abala sa isang malaking digmaan ng bayan, na sinusubukan kung ang bansang iyan o alinmang bansa na lubos na nilikha at inialay, ay makakapagtiis nang matagal. Tayo ay nagtipon sa lugar ng labanan. Narito tayo upang ilaan ang bahagi ng lupang iyan bilang huling hantungan ng mga nagbuwis ng buhay upang mabuhay ang bansang iyan. Karapat-dapat at tama lamang na gawin natin ito.

Pero hindi natin maiaalay – hindi natin mailalaan – hindi natin mapapabanal – ang lupang ito. Itinalaga ng mga magigiting, buhay at patay, na nakipaglaban dito, ang lupang ito, higit pa sa ating mahinang kakayahan na magdagdag o magbawas. Hindi mapapansin ni matatandaan ng mundo kung ano ang sinabi natin dito, pero hindi nito malilimutan kung ano ang ginawa nila dito. Mabuti pa, sa ating lahat na nabubuhay, na ialay ang ating sarili sa di natapos na gawain na marangal na pinaunlad ng mga taong nakipaglaban dito. Mabuti pa, sa ating lahat na naririto, na ialay ang ating sarili sa dakilang gawain na iniwan sa atin – na matutunan natin sa mga bayaning namatay na paalabin pa ang ating pag-ibig sa bayan kung saan ibinigay nila ang buong pagmamahal sa bayan – na tayong nandito ay nagpasiya na ang mga nangamatay ay hindi namatay nang walang saysay – na ang bansang ito, sa ilalim ng gabay ng Diyos, ay magkakaroon ng muling pagsilang ng kalayaan – at na ang pamahalaan ng tao, mula sa tao, at para sa tao ay hindi mawawala sa mundong ito.

Translated by: TweetNewscaster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s