Pagboto kay Duterte: Isang Tugon mula sa Bibliya (Salin)

Ni Christian Saguyan

Tumatakbo si Rodrigo “Digong” Duterte bilang pangulo ng Pilipinas ngayong 2016. Naging matagumpay siya sa larangan ng pulitika pero nababalot ng kontrobersiya ang kanyang moralidad. Habang naglilingkod bilang Alkalde sa loob ng mahigit 20 taon, binago niya ang lungsod ng Davao mula sa pinakamalalang siyudad patungo sa isa (kung hindi man) sa pinakaligtas at pinakamaayos na lungsod sa buong Pilipinas. Ang kanyang tagumpay ay dulot ng kanyang ‘walang-pusong’ pag-uugali pagdating sa mga kriminal at ang kanyang tapang laban sa kawalan ng katarungan at diskriminasyon. Subalit kilala si Duterte sa kanyang ‘imoral’ na gawi tulad ng pagsusugal, pambababae, panginginom, at pagmumura.

Mukhang ang problemang ito ay siyang ‘pipilay’ sa mga netizens na Kristiyano dahil gusto nila ng pamumuno na gaya ng kay Duterte, pero nararamdaman nila na para bang kinukunsinti nila ang hindi maka-Kristiyanong gawi kung sakaling nais nilang iboto siya.

Kaya, kung ikaw ay isang mamamayang Pilipinong Kristiyano at hindi ka pa nakakapili dahil gusto mong purihin ang Diyos sa pagpili ng tamang kandidato sa pagkapangulo, mahalagang makita kung gusto ng Banal na Kasulatan ang istilo ng pamamahala gaya ng kay Duterte.

1) Matuwid ang pamamahala ng mga pinuno.

“Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti, at papupurihan ka nila.” (Roma 13:3)

Sa talatang ito, hinikayat ni Pablo ang mga mambabasa na sundin ang mga awtoridad kasi alam niya na ang mga batas na ipinatutupad sa panahon ng mga Romano ay para sa kapayapaan ng mga tao nito. Bukas ang isip ng mga Romano sa lahat ng paniniwala at naghahangad sila na mamuno nang may katarungan at walang pagtatangi. Subalit ilan sa mga lider ay naging gahaman sa kapangyarihan at nagsimulang mang-api at pumatay ng mga inosente sa pulitikal na dahilan (gaya ni Nero).

Subalit hindi itinaguyod ni Pablo ang bulag na pagsunod sa mga mapang-aping batas. Kung malupit ang mga lider at winawalang-halaga nila ang karapatan sa malayang pamamahayag at sa dignidad ng tao, maari nating sabihin sa kanila: “Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao.” (Gawa 5:29)

Kung titingnan natin ang nasabing talata, kung ang pagtingin ni Pablo sa isang mabuting pulitiko ay isa na “dapat katakutan” ng mga gumagawa ng masama (kriminal) at pinupuri ang mga gumagawa ng mabuti (o mga mamamayang sumusunod sa batas), tanungin natin kung si Duterte ang nababagay diyan. Kung oo, tinitingnan siya ni Pablo bilang isang karapat-dapat na pulitiko.

2) Hindi hinahadlangan ang mga Kristiyano na magkaroon ng mapayapa at maka-Diyos na buhay.

“Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahimik at payapa, marangal at may kabanalan.” (1 Timoteo 2:1-2)

Bilang Kristiyano madalas pinipili natin ang isang pinunong mataas ang moralidad dahil sa pagsasalarawan ng Lumang Tipan sa mga pulitiko. Kinasusungitan at ikinasasama ng loob ng mga Israelita ang imoral na pag-uugali; tulad na lamang ng pakikiapid ni David kay Bathsheba, ang pagsamba ni Solomon sa mga idolo, ang kahambugan ni Ahab, at ang pang-aapi ng mga hari sa panahon ni Jeremias.

Ngayon dapat nating tandaan na kinokondena ang likong gawi ng mga hari ng Israel dahil sila’y kinatawan ng Diyos sa Kanyang bayan (mga Israelita). Sa paningin ng mga Israelita, kinailangan nilang magkaroon ng isang matuwid na lider upang malayang sambahin ang Diyos nang sama-sama at maiwasan ang pagsamba sa ibang diyos upang manatili at magpatuloy ang pagpapala sa Israel.

Sa kabilang banda, pagdating sa mga lider sa labas ng Israel, dapat din ba silang maging matuwid? Oo at Hindi. Oo dahil gusto ng Diyos na lahat ng lider ay maging Kanyang kinatawan at igalang ang bigay Niyang moral na kakayahan. Subalit, matutupad lamang ito sa paghahari ni Kristo sa pagbabalik niya. At Hindi dahil hindi kilala ng ilan sa mga lider ang Diyos, subalit nasa kanilang diwa ang tatak ng “moral compass”. Ito’y ipinakita ni Haring Ciro, isang Persyanong sumasamba sa mga idolo, na nagdala ng kalayaan at kapayapaan sa Israel mula sa pagmamalupit ng Babilonya.

Sabi mismo ng Diyos kay Ciro, “Ikaw ang gagawin kong hari” (Isaias 44:28). Bakit Niya ito nasabi? Dahil ang mga Israelita ay naging tiwali, mapang-api sa mga mahihirap at mga nangangailangan, laganap noon ang kriminalidad, at masama ang palakad ng kanilang mga lider (Mikas 2:1-3; Amos 5:11). Kalaunan, nagpadala ang Diyos ng isang pinuno na nagparusa sa kanila, si Nebuchadnezzar na Hari ng Babilonya. Ngunit matapos apihin ang mga Israelita, nagpakita sila ng pagsisisi, kaya ibinigay ng Diyos ang isang magpapalaya sa kanila sa kamay ng Babilonya. Ang nagpalaya sa kanila ay hindi isang perpektong lider para sa moral na pamantayan (standard) ng mga Israelita, pero tinupad ni Ciro ang kalooban ng Diyos.

Sa Bagong Tipan, namumuhay ang mga Kristiyano sa ilalim ng pamamahala ng mga lider na pagano (mga imoral), pero dahil tinitingnan din ng Diyos ang regalo Niya sa sangkatauhan, inilagay Niya ang mga lider na may paggalang sa katarungan at batid ang karapatang pantao. Dahil dito, sumulat si Pablo sa mga Kristiyano na dapat ipagdasal at hilingin na maging payapa ang palakad ng mga pulitiko upang ang pagsamba sa Diyos at ang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay hindi mahadlangan ng kahit anong anyo ng pamamahala, at upang magkaroon ng pagpaparaya (tolerance) at kalayaan mula sa pagmamalupit.

Kaugnay nito, tanungin natin ang ating mga sarili: Hahadlangan ba ni Mayor Duterte ang pagsamba ng mga Kristiyano sakaling palarin siya bilang pangulo? Hahadlangan ba niya ang mga Kristiyano na pumunta sa simbahan at ibahagi ang Mabuting Balita sa publiko? Ipapasara ba niya ang mga simbahan at ipagbabawal ba niya ang Bibliya? Palagay ko‎’y hindi. Kaya, sa tingin ng Bibliya, bilang isang hindi-Israelita na pinamumunuan ang estadong hindi itinatag ng Panginoon, karapat-dapat na mamahala si Mayor Duterte sa mata ng Diyos tulad ni Ciro noon.

3) Jesus at ang mga politikong lider.

Alam ni Jesus na pinaslang ni Herodes Antipas (anak ni Herodes na Dakila) si Juan Bautista. Kaya, nang malaman na papatayin din siya ni Herodes Antipas, tumugon si Jesus, “Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay gayon din; sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gagawin.” (Lukas 13:32) Sinaway ni Jesus si Herodes Antipas sa paghahadlang nito sa kanyang pagsisikap na bigyan ng kalayaan ang mga mahihirap at mga naapi.

Muli, sinubok ng mga Pariseo si Jesus. Sa pagtingin nila kay Cesar bilang kaaway ng Diyos dahil inaangkin nito na siya’y diyos at sinasamba siya ng imperyo, gusto nilang ilagay si Jesus sa bitag na kondenahin si Cesar upang makasuhan siya ng paghihimagsik laban sa Roma; sa kabilang banda, kapag kinunsinti si Cesar, siya’y makikilala bilang taksil na sumusuporta sa paganismo at imoralidad. Subalit nang maharap si Jesus sa ganitong sitwasyon, sinabi niya na “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos” (Marcos 12:17). Sa madaling salita, si Cesar ay maaring maging ubod ng sama, sumasamba sa mga idolo, at iba pa, subalit ang dahilan ng pagdating ni Jesus ay hindi para kondenahin o kunsintihin si Cesar. Naparito siya upang dalhin ang mga tao pabalik sa Diyos.

Tungkulin ng isang Kristiyano na dalhin ang Mabuting Balita na nagpapalaya at nagbibigay ng katarungan para sa mga binabalewala. Tulad ni Jesus, ang ating hangarin ay baguhin ang komunidad at ilapit ang puso ng mga tao sa Diyos. Isa pa, mukhang hindi tinitingnan ni Jesus kung sinong namumuno o kung anong klaseng lider siya. Malamang dahil puwedeng maging makasalanan ang isang lider pero hindi ito naging hadlang sa kanya para paglingkuran niya nang matiwasay ang kanyang bayan.

Kaya, ang dapat pagtuunan ng pansin natin bilang Kristiyano ay hindi ang paghuhusga sa moral na pag-uugali ng isang tao, kundi dapat husgahan kung ang Mabuting Balita ng kalayaan at kapayapaan ay maaring ipahayag sa isang bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Tanong: Kaya bang tuparin ni Mayor Duterte ang tungkuling ito? Posible bang lumaya ang mga mahihirap sa pang-aapi ng mga mayayaman sa ilalim ng kanyang pamamahala? Mayroon bang kalayaan na ipahayag ang Mabuting Balita sa mga tao sa pamumuno niya? Makikita ba natin ang hinahangad ni Duterte sa Pilipinas sang-ayon sa Mabuting Balita ng kalayaan at katarungan sa mga naapi’t binabalewala gaya ng ginawa ni Kristo?

Panghuli…

Nais kong linawin na hindi ko itinataguyod ang mga bisyo ni Mayor Duterte. Tinatanong lang ng artikulong ito kung gagamitin ba siya ng Diyos o hindi upang dalhin ang kapayaan, kalayaan mula sa katiwalian, at katarungan sa mga naaping Pilipino/Pilipina. Ang isyu ng kanyang personal na moralidad ay isyu na dapat niyang sagutin sa harap ng Diyos.

Isa pa, pagnilayan natin ang salita ni Jesus: “Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata?” (Mateo 7:3)

Ito lang ang payo ko: Hayaan mo siyang mag-alala sa kanyang mga kasalanan at asikasuhin lang natin ang ating sariling mga kasalanan. Sigurado ako na naaabot at nakukumbinsi siya ng pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan lang nating gawin ay ipagdasal at iboto ang taong may kakayahang baguhin ang Pilipinas bilang lupain ng pag-asa at pag-unlad, ang karapat-dapat na lupain – “ang mamatay nang dahil sa‎’yo.”


Translated by TweetNewscaster. Maraming salamat sa kabutihang-loob ng may-akda ng artikulong ito sa permiso na maisalin ito sa wikang Filipino. Ang mga talata sa Bibliya ay hango sa Mabuting Balita Biblia.


Featured Image Credit: Rody Duterte with Taiwanese government officials. Photo from Rody Duterte’s official Facebook page.